hypotéka pre mladých

Budete mať nárok na uplatnenie daňového bonusu pri úvere na bývanie?

Daňový bonus si môžete po prvýkrát uplatniť za rok 2018 na daňovom úrade s podaním daňového priznania alebo prostredníctvom svojho zamestnávateľa na:

  • 50% z výšky úrokov, ktoré ste zaplatili za kalendárny rok 2018 –  resp. za zdaňovacie obdobie, a to najviac vo výške 400 eur ročne,
  • počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní úveru,
  • výška úveru s nárokom na daňový bonus je max. 50 000 eur

Nárok pre uplatnenie daňového bonusu máte ak:

  • žiadosť o úver ste podpísali od 1.1.2018 (vrátane),
  • splatnosť úveru je 5 – 30 rokov,
  • všetci dlžníci musia byť ku dňu podania žiadosti o úver vo veku 18 – 35 rokov,
  • účelom úveru je kúpa bytu alebo domu, rekonštrukcia bytu /domu/, alebo výstavba domu,
  • musíte splniť a spolu s vami aj všetci vaši spoludlžníci aj výšku hrubého príjmu

Čo treba ešte vedieť:

Výšku príjmu banka nekontroluje, lebo v čase podpisu zmluvy o úvere ešte nemusí byť známa priemerná mzda v NH za predchádzajúci kalendárny rok. Za splnenie tejto podmienky ste zodpovedný vy sám (teda klient).

Priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere, nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere. Viac informácií v článku Nová hranica príjmu pri štátnom príspevku pre mladých.

 Ak máte poskytnutý hypotekárny úver pre mladých a súčasne máte poskytnutý Úver na bývanie s nárokom na daňový bonus za zaplatené úroky, máte nárok na daňový bonus až po zaniknutí nároku na štátny príspevok pre mladých a príspevok banky.

Ak budete mať počas roka poskytnuté 2 úvery, pričom doba poskytnutia sa neprekrýva (napr. jeden úver vyplatíte 31.8.2018 a druhý vám poskytnú od 1.9.2018), môžete si uplatniť daňový bonus k obom úverom.

V kalendárnom roku si môžete uplatniť bonus len na 1 zmluvu o úvere na bývanie podľa vlastného uváženia, ak ste na tejto zmluve hlavným dlžníkom.

Potvrdenie o zaplatených úrokoch banka automaticky bezplatne vystaví ku každému úveru, ktorý splní podmienky veku a účelu pre uplatnenie bonusu a zašle ho klientovi poštou.

Viac v článku  Od 1. 1. 2018 končí v hypotékach štátny príspevok pre mladých.

Ak s potrebujete pomôcť alebo poradiť, neváhajte ma kontaktovať.